Jeanneauklubben

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Hjem Om Jeanneauklubben Vedtekter Vedtekter vedtatt 8. mars 2008 med senere endringer

Vedtekter vedtatt 8. mars 2008 med senere endringer

E-post Skriv ut PDF

Jeanneauklubben ble stiftet i 2000. Ved å klikke på Les mer vil du få opp alle vedtektene som de gjelder i dag.

Jeanneauklubben ble stiftet i 2000.

I. NAVN OG FORMÅL

§ 1

Klubbens navn er Jeanneauklubben (1) og har til formål å:

ivareta de felles interessene som eiere av Jeanneau-båter har
• utveksle erfaringer knyttet til båtene
• utvikle et godt sosialt miljø
• bidra til utbredelse av Jeanneau-båter i Norge

Klubben skal stimulere til engasjement hos medlemmene.

Klubben har en fri og uavhengig stilling i forhold til Jeanneau-importøren, men skal søke et formålstjenlig samarbeid med denne.

II MEDLEMSKAP

§ 2

Alle eiere av Jeanneau seilbåter kan bli medlem. Båteiere som har solgt sin Jeanneau kan fortsatt være medlem. Det forventes av medlemmene at de forholder seg (aktivt) til klubbens formål, at de aksepterer dens vedtekter og betaler den til enhver tid fastsatte kontingent. I tillegg kan andre personer med interesse for Jeanneau seilbåter og/eller klubbens drift, være medlem (2).

Medlemskapet er først gyldig når kontingent er betalt.

Medlemsskapet gjelder rullerende i 1 år fra innmeldingsdato. (4)

III KONTINGENT

§ 3

Kontingenten fastsettes hvert år på årsmøtet og forfaller til betaling 14 dager etter medlemmets årlige fornyelsesdato. Årlig fornyelsesdato sammenfaller med dato for innmelding. Eventuell utmelding må skje skriftlig før årlig fornyelsesdato, hvis ikke påløper og faktureres nytt års kontingent. Ved utmeldelse refunderes ikke betalt kontingent. (4)

Styremedlemmer betaler ikke kontingent.

IV KLUBBENS ORGANER

§ 4

Klubbens administrative organer er:

1. Årsmøtet
2. Styret

§ 5

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Medlemmene innkalles med minst 4 ukers varsel ved kunngjøring på klubbens hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Alle sakspapirer med styrets innstilling samt valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet.

§ 6

Det ordinære årsmøtet behandler:
Konstituering:
• Godkjenning av de fremmøtte
• Godkjenning av innkallingen
• Godkjenning av sakslisten
• Valg av møteleder
• Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap i revidert stand
3. Fastsettelse av kontingent
4. Styrets forslag til handlingsplan
5. Styrets forslag til årsbudsjett
6. Eventuelle vedtektsendringer
7. Innkomne forslag
8. Valg på:
 
a. Leder, Sekretær/Nestleder, Kasserer, Teknisk koordinator og Redaktør (3)
  b. 2 vararepresentanter til styret
  c. Valgkomité på 3 medlemmer
  d. 1 revisor med vararepresentant

 

Styremedlemmene skal velges enkeltvis for 2 år, slik at minimum 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Leder og Kasserer er på valg det ene året, Sekretær/Nestleder, Teknisk koordinator og Redaktør det andre. (3)

 

Vararepresentanter til styret, valgkomiteens medlemmer samt revisor med vararepresentant velges for 1 år.

Alle valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger mer enn 1 forslag.

Alle medlemmer som har fylt 18 år, er valgbare. Alle medlemmer som har fylt 16 år har stemmerett.

Alle styremedlemmer og øvrige tillitsvalgte kan gjenvelges.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmerett forutsetter at kontingent er betalt. Ett medlemskap gir 1 stemme.

Vedtak gjøres med simpelt flertall når intet annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet.

Referatet fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside senest 14 dager etter møtet.

§ 7

Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer – Leder, Sekretær/Nestleder, Kasserer, Teknisk koordinator og Redaktør. Styret kan fremme forslag om endring av sammensetning og stillingsansvar for årsmøtet, derigjennom også endring i antall styremedlemmer utover de 5 ovenstående. Forøvrig finner Styret selv sin arbeidsform. (3)

 

Styret har 2 vararepresentanter som kan innkalles etter behov.


§ 8

Styret har den administrative myndighet, representerer klubben utad, ivaretar klubbens økonomi og alle løpende oppgaver, informerer klubbens medlemmer, sammenkaller til møter og engasjerer seg i oppgaver som er av betydning for klubben.

Styret holder møte så ofte det finner det nødvendig og fører styreprotokoll for hvert møte.

Alle møteprotokoller og avtaler som styret inngår på vegne av klubben, skal oppbevares i original av styrets sekretær og overleveres overtakende sekretær ved fratredelse fra styret.

Regnskapsåret følger kalenderåret 1. januar – 31. desember. (4)

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved likt antall stemmer har lederen, eventuelt sekretær/nestleder i leders fravær, dobbeltstemme.

Lederen og 1 styremedlem forplikter i fellesskap klubben med sin underskrift overfor 3. part.

§ 9

Styret finner selv sin arbeidsform, men følgende skal inngå:

1 Lederen har den daglige ledelse av klubben. Han/hun leder styrets møter og klubbens møter (unntatt årsmøtet), og har redaktøransvaret for klubbens hjemmeside. Han/hun har ansvar for at valg, adresseforandringer o.l. blir meldt til aktuelle samarbeidspartnere.
2 Sekretæren/nestlederen fungerer som leder under dennes fravær. Sekretæren fører protokoll over alle styre- og årsmøter. Han/hun forestår i samråd med lederen klubbens korrespondanse.
3 Kassereren fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. På hvert styremøte gjennomgås den økonomiske situasjon. Klubbens midler settes inn i bank.
4 Teknisk koordinator er leder for klubbens tekniske utvalg.

5 Redaktøren er ansvarlig for all publisering på klubbens nettside, motiverer til innspill fra medlemmer og andre, samt koordinerer Nettredaksjonen og innkomne bidrag. (3)

 

V EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 10

Styret kan når det finner det nødvendig eller når minst 10 medlemmer forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel med kunngjøring av hvilke saker som ønskes behandlet.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

Sakspapirer med styrets innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet.

VI DIVERSE

§ 11

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Beslutning om endring av klubbens vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 12

Klubben kan oppløses når 2/3 av de fremmøtte stemmer for det på et ordinært eller
ekstraordinært årsmøte hvor forslag om dette er satt opp på sakslisten med minst 4 ukers varsel.

Blir oppløsning vedtatt, skal klubbens midler tilfalle et formål som klubben har arbeidet for. Ingen medlemmer har krav på andel av midlene.

§ 13

Sammenslutningen med andre foreninger anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med det treffes i overensstemmelse med klubbens bestemmelser om vedtektsendring.

Disse vedtektene er vedtatt på årsmøtet 8. mars 2008 og trer i kraft umiddelbart

Vedtektene har ikke tilbakevirkende kraft.

Tekst i kursiv er endret på senere årsmøter:

(1) Årsmøtet 10. mars 2009 endret navnet fra Jeanneau-klubben til Jeanneauklubben

(2) Årsmøtet 9 mars 2010 la til denne setningen i vedtektene

(3) Årsmøtet 14. mars 2012 gjorde endringer i styresammensetning

(4) Årsmøtet 5. mars 2014 gjorde endringer i kontingentforfall, medlems- og regnskapsår.

Sist oppdatert 5. mars 2014

Sist oppdatert søndag 11. mai 2014 08:39  

Hovedmeny

Registrering